GLOBUS – Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Regera 30, 43-382 Bielsko-Biała

tel:   +48 33 828 08 00, fax.: +48 33 488 00 65
e-mail: wapienica@wapienica.pl

www.globus-wapienica.eu

www.wapienica.pl

Firma

Jesteśmy jednym z największych w Polsce producentów narzędzi mających zastosowanie w wyspecjalizowanych procesach obróbczych takich materiałów jak: drewno, metal, AL., PVC, beton itp. Dziś, oprócz dostarczania wysoko wyspecjalizowanych narzędzi do obróbki drewna, metali czy też dla budownictwa oferujemy kompleksowe usługi doradcze profesjonalnego zespołu doradców technicznych.

Naszą misją jest zaspokajanie Państwa potrzeb poprzez dostarczanie i narzędzi najwyższej jakości, łatwo dostępnych, cechujących się niezawodnością, co osiągamy dzięki  zaangażowaniu i profesjonalnemu podejściu do procesu produkcji narzędzi marki Globus.

Nasz cel to stały rozwój, który realizujemy dzięki inwestycjom w nowe technologie wytwarzania naszych produktów oraz ustawiczne kształcenie się naszego zespołu techniczno-handlowego, aby sprostać ciągle rosnącym oczekiwaniom naszych klientów.

W naszej pracy wykorzystujemy własne, wieloletnie doświadczenie przemysłowo-konstrukcyjne i naukowo-badawcze oraz wysokie kwalifikacje i zaangażowanie pracowników firmy. W ciągu całej dotychczasowej działalności doskonaliliśmy technologię wytwarzania, wprowadzając nowoczesne obrabiarki i centra sterowane numerycznie oraz technikę cięcia laserowego. Wydziały produkcyjne zakładu dysponujące nowoczesnym parkiem maszynowym obsługiwanym przez pracowników o najwyższych kwalifikacjach, stanowią gwarancję wysokiej jakości wykonania.

Produkowany asortyment
Asortyment produktów jest bardzo szeroki i urozmaicony. Znaczną część stanowią narzędzia wykonywane na indywidualne zamówienia klientów. Biorąc pod uwagę tak szeroki wachlarz narzędzi, nasze produkty możemy podzielić wg. poniższej charakterystyki:

Oprócz wytwarzania w/w produktów realizujemy także usługi w zakresie:

Działania w naszej firmie oparte są o specjalnie opracowane i ściśle realizowane procesy zarządzania. Na podstawie przyjętej polityki jakości oraz zawartych w niej celów stanowiących podstawy do wyznaczenia celów procesów oraz analizy ich realizacji, kierownictwo firmy określa cele i ich mierniki.

PROCESY ZARZĄDZANIA

Projektowanie i konstrukcja wyrobu
Konstruktorzy Fabryki wykonują projekty nowych wyrobów oraz modernizują produkowane narzędzia. Projekty wyrobów muszą spełniać wymagania indywidualne Klientów, wymagania obowiązujących przepisów w zakresie BHP i ochrony środowiska, a także wymagania przywołanych norm polskich lub zagranicznych.

Zakupy
Dział zaopatrzeniowa zapewnia zasilanie procesów produkcyjnych w materiały, surowce i elementy spełniające wymagania techniczno-jakościowe, określone w procesach technologicznych.

Oznaczenie wyrobu i jego identyfikacja
Stosowane w Fabryce oznaczenia identyfikacyjne wyrobów lub partii wyrobów, umożliwiają ich odniesienie do prowadzonych zapisów,
a także do osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.

Sterowanie procesem produkcyjnym

Procesy produkcyjne w Fabryce prowadzone są w oparciu o:

  • potrzeby naszych odbiorców
  • miesięczne planowanie produkcji,
  • analizę możliwości zdolności produkcyjnych oraz możliwości zaopatrzeniowych,
  • dokumentację technologiczną.

Kontrola i badania
Celem działań związanych z obszarem kontroli i badań jest zapewnienie, że:

  • do produkcji nie zostaną użyte surowce i materiały nie spełniające wymagań,
  • półwyroby nie spełniające wymagań nie zostaną użyte do dalszych operacji,
  • nie spełniające wymagań wyroby ni zostaną przekazane do klienta.

Sprzęt kontrolno-pomiarowy
Sprzęt kontrolno-pomiarowy używany w Fabryce do pomiarów i badań podlega systematycznemu nadzorowaniu poprzez objęcie tego sprzętu systemem wzorcowań. Status ważności wzorcowania dla każdego z przyrządów oznaczony jest specjalnymi nalepkami z terminem ważności. Każdy z przyrządów ujęty jest w ewidencji, a wyniki wzorcowania wpisywane są w kartotekach przyrządów.

Status wyrobu związany z kontrolą i badaniami
Materiały i surowce oraz półwyroby i wyroby przed kontrolą lub nie spełniające wymagań po kontroli zostają odpowiednio oznaczone
i oddzielone.

Działania zapobiegawcze i korygujące
Stwierdzone zagrożenia dla jakości procesów lub wyrobów oraz stwierdzone niezgodności procesów, podlegają natychmiastowym działaniom korygującym lub zapobiegawczym.

Wewnętrzne audity jakości
System zarządzania jakością wdrożony w Fabryce podlega systematycznym auditom wewnętrznym dokonywanym przez przeszkolonych auditorów wewnętrznych zgodnie z rocznym planem auditów.
Auditom podlegają obszary systemu jakości, procesy oraz wyroby. Celem auditów jest ocena efektywności poszczególnych obszarów systemu jakości oraz inicjowanie jego modyfikacji i ulepszeń.

Szkolenie personelu
Szkolenia w Fabryce stanowią ważny element systemu jakości a potrzeba ich przeprowadzania wynika z:

  • ciągłego postępu technologicznego (nowe technologie i urządzenia)
  • konieczności dostosowania się do wymagań wolnego rynku

Na podstawie zgłoszeń potrzeb szkolenia w Fabryce tworzy się „Roczne plany szkoleń”.

Metody statystyczne
Złożony proces produkcji wyrobu jest nadzorowany poprzez stosowanie metod statystycznych na podstawie zapisów
z przeprowadzanych kontroli i badań.

Previous post HSA Poland Zakład obróbki szkła | Hartownia szkła
Next post Meblopol Sp. z o.o.